Verdigrunnlag

«PolyNorge ønsker et samfunn der forhold* med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold. PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Vi mener at all samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal sidestilles. Organisasjonen skal jobbe for relasjonsmangfold»

PolyNorges FormålsparagrafPolyNorges verdigrunnlag


PolyNorge ønsker å være en aktiv samfunnsdebattant og en god stemme for våre medlemmer. I dette dokumentet går vi gjennom hvilke verdier som skal ligge til grunn for alle deler av vårt arbeid og våre mål.


Dokumentet har flere avsnitt som dekker ulike aspekter. Første del omhandler hvilke verdier og prinsipper som direkte ligger til grunn for organisasjonens arbeid. Andre del omfatter verdier vi tenker er generelt viktig å ha som grunnstener i et polyliv, og som vi ønsker å fremme blant våre medlemmer. Tredje del omhandler hvilke verdier vi som organisasjon vil jobbe aktivt med å fremme i det norske samfunnet. Dette reflekteres i verdiparagrafen i våre vedtekter.

Generelt viktige prinsipper og definisjoner ligger på slutten av dokumentet


§ 2.1 Verdigrunnlag. PolyNorges arbeid skal være bygget på verdiene åpenhet, ærlighet, respekt og integritet. Det er utarbeidet et verdigrunnlagsdokument som belyser og utdyper dette tema. Dokumentet er ssit vedtatt av årsmøtet 2017 og skal brukes til å forankre foreningens arbeid.


Del 1 - PolyNorges arbeid bygger på følgende

Dette er de verdiene som direkte ligger til grunn for vårt arbeid og som danner en ryggrad i vår identitet som organisasjon. Dette verdigrunnlaget skal tas til etterretning for alt vårt arbeid og alle våre beslutninger som organisasjon.


 • Åpenhet - Vi skal være åpne om våre mål og vårt arbeid.

 • Ærlighet - Vi jobber i et åpent politisk landskap uten skjult agenda.

 • Respekt - Vi respekterer andres meninger og holdninger og jobber for å også få møte respekt.

 • Integritet - Vi skal opptre etterrettelig og redelig i alle sammenhenger.


Gjennom å åpent og ærlig kommunisere våre mål ønsker vi å oppnå et samfunn der vi som gruppe respekteres og inkluderes. Vårt arbeid skal være preget av respekt og integritet i alle ledd.

Vi vedkjenner og tar hensyn til at en del medlemmer har ekstra behov for diskresjon og trygghet.

Del 2 - Verdier som PolyNorge ønsker å fremme blant våre medlemmer

Som gruppe møter vi kritikk, fordommer, sjikane og motforestillinger. Vi som organisasjon er klar over at vi representerer en sårbar gruppe. Alle er ikke klare til å stå frem og å komme ut av skapet ennå. Vi kan oppfordre våre medlemmer til å være åpen og ærlig om sine valg og sin identitet, men vi må også være klar over at det ikke oppfattes som et reelt valg for alle ennå. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å inspirere våre medlemmer til å opptre ansvarlig og respektfullt overfor hverandre, og andre, gjennom å fremme positivitet rundt likeverd og hensyn.


 • Åpenhet - Vi ønsker at våre medlemmer er åpne med sin(e) partner(e) og andre nære

 • Ærlighet - Vi oppfordrer til ærlighet overfor en selv, partner(e), andre involverte og samfunn

 • Ansvarlighet - Vi anser det som viktig at medlemmer tar ansvar for egen og partner(es) helse

 • Respekt - Vi ønsker at alle medlemmer opptrer respektfullt.

 • Likeverd - Vi ser på likeverd som et vesentlig grunnlag for gode relasjoner, og støtter ikke forhold basert på tvang eller utnyttelse.

 • Diskresjon - Vi mener at hver enkel selv må kunne bestemme hva og hvor mye andre får vite om ens interesse for, erfaring med og utlevelse av flerforhold og livet i flerfamilier.

Del 3 - Verdier PolyNorge aktivt ønsker å fremme

Samfunnet vi lever i preger oss og vi preger samfunnet. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å jobbe aktivt for å skape et åpnere og mer inkluderende samfunn. Gjennom vår aktivitet ønsker vi ikke bare å bli akseptert og respektert , men også bidra til økt forholdskompetanse i samfunnet. Vi mener at erfaringer og praksis i polyrelasjoner har mye positivt å bidra med også for andre grupper.


 • Åpenhet - Alle burde kunne velge å være åpen om sin identitet og seksualitet

 • Ansvarlighet (forhold og helse) - Alle bør ta ansvar for egen og partners helse

 • Respekt - Alle bør respektere andres grenser, meninger, relasjoner, kjærlighet og verdier

 • Likeverd - Alle burde oppleve likeverd i relasjoner.


Flerforhold: Alle intime/kjærlige relasjoner med mer enn to.


Likeverd: Er tanken om at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle.

Uansett kjønn, ferdigheter, utdannelse, inntekt eller andre faktorer.

Innen flerforhold vil likeverd si at ingen part blir ansett for å være mindre verdt i forholdet enn noen annen part.

Tanken om at kvinner er mindre verdt enn mannen, og at mannen derfor kan ha flere koner, anses som uforenelig med PolyNorges verdier.


Samtykke: Alle parter involvert er over seksuell lavalder og i klar/tilregnelig sinnstilstand.

Informert samtykke: Alle parter har all relevant informasjon.


Diskresjon:

Det er en selvfølge at medlemmer ikke publiserer kompromitterende materiale, eller outer andre.